UITGEEST - Het college houdt vast aan het voorstel om de Benesserlaan en de Zienlaan aan te wijzen voor de bouw van de tijdelijke jongerenwoningen.


De meningen van raadsleden en insprekers over beide locaties zijn meegenomen en besproken, voordat het definitieve besluit is genomen.

Betaalbare woningen voor jongeren meest belangrijk
Het grote tekort aan betaalbare woningen voor jongeren in Uitgeest is het belangrijkste. Deze noodzaak wordt breed gedeeld.

Bij de bespreking van het voorstel om zowel de Benesserlaan als de Zienlaan te ontwikkelen, werd duidelijk dat er een diepe verdeeldheid is over de locatiekeuze. De commissieleden waren het er wel over eens dat er betaalbare woningen voor jongeren moeten komen. De woningnood onder deze doelgroep is hoog. En de huidige gespannen woningmarkt biedt onvoldoende kansen voor jongeren om zelfstandig te gaan wonen. Zowel de commissie als de insprekers onderschrijven de noodzaak om tot actie over te gaan.

Onderzoek van de mogelijke locaties
Het college oordeelde eerder dat de Benesserlaan de meest geschikt locatie voor de tijdelijke jongerenwoningen is. De Jeugd- en Jongerenraad kwam met het voorstel van deze locatie na hun onderzoek uit 2019. Daarna zijn meerdere locaties onderzocht op haalbaarheid. De Commissie RO verzocht het college op 6 oktober 2020 om de mogelijkheden van de Zienlaan te onderzoeken. Deze locatie is aangedragen door de omwonenden van Benesserlaan als alternatieve locatie.

De gemeente schat beide locaties als planologisch haalbaar in. Gelet op de breed gedeelde urgentie voor het bouwen van betaalbare tijdelijke jongerenwoningenwoningen, vindt het college het wenselijk om beide locaties als ontwikkellocatie aan te wijzen. Participatie van de Benesserlaan is vorig jaar gestart. Het participatietraject van de Zienlaan wordt binnenkort gestart.